عنوان فایلتوضیح مختصراندازه 
شاخص های ارزیابی ناشران برگزیده سال شاخص های ارزیابی ناشران برگزیده سال 15.1 KB
برگ اعلام نشانی دفتر انتشارات این فایل با دسترسی محدود در تغییر فرم و فقط قابل پرکردن در فضاهای مشخص شده می باشد. 40.5 KB
فرم اعلام وصول این فایل با دسترسی محدود در تغییر فرم و فقط قابل پرکردن در فضاهای مشخص شده می باشد. 41, KB
فرم قبل از چاپ ناشر این فایل با دسترسی محدود در تغییر فرم و فقط قابل پرکردن در فضاهای مشخص شده می باشد. 32.5 KB
فرم قبل از چاپ مولف. مترجم این فایل با دسترسی محدود در تغییر فرم و فقط قابل پرکردن در فضاهای مشخص شده می باشد. 36, KB