برای ثبت اعلام وصول چاپ اول و کتاب هایی که به صورت تجدید چاپ برای اولین بار در سیستم جامع کتاب ثبت شده است، از گزینه  + ناشر ـــ پیگیری درخواست های قبلی ـــ وارد نمودن شماره درخواست(شماره ثبت مجوز کتاب) ــــ جستجو (وضعیّت فقط صدور مجوز قبل از چاپ باشد)ــ بعد از رویت مشخصات کتاب ـــ کلیک روی ویرایش اطلاعات ـــ ، الحاق اسکن طرح جلد و صفحه شناسنامه در قسمت فایل های  الحاقی - انتهای (پایین)  صفحه ثبت اطلاعات تیراژ و قیمت ـــ کلیک روی گزینه درخواست اعلام وصول «راهنمای تصویری»

توجه : کتاب هایی که دارای مجوز قدیمی هستند و در سامانع جامع کتاب ثبت نشده است ابتدا می بایست به صورت تجدید چاپ در این سیستم ثبت شود و سپس اقدام به ثبت درخواست اعلام وصول نمایید (برای ثبت کتاب های دارای مجوز قدیمی نیاز به دریافت شابک و فیپای جدید نیست)

برای ثبت اعلام وصول چاپ دوم به بعد از گزینه +ناشر ـــ ثبت درخواست جدید ــ جستجوی پیشرفته ـــ درج شماره ثبت مجوز قبل از چاپ کتاب ــ جستجو ــ رویت مشخصات کتاب (وضعیّت کتاب فقط اعلام وصول باشد) ــ کلیک روی گزینه ویرایش ــ پایین صفحه ،گزینه ثبت درخواست چاب دوم به بعد ـــ پیغام "لطفا قبل از ذخیره، اطلاعات موجود در این صفحه را کنترل نموده و در صورت نیاز تصحیح نمائید" را تایید نماییدــ گزینه های : نوبت چاپ ، تیراژ ، سال نشر و قیمت اصلاح شود و گزینه ذخیره کلیک شود ، شماره ثبت جدید رویت شد ثبت درخواست شما انجام شده است «راهنمای تصویری»

بعد از تکمیل انجام عملیات فوق، یک نسخه کتاب که شماره ثبت درخواست اعلام وصول( برای کتاب های چاپ اول و کتاب هایی که برای اولین بار درسیستم جامع کتاب ثبت شده، شماره درخواست اعلام وصول همان شماره مجوز قبل از چاپ است و برای کتاب های چاپ دوم به بعد شماره جدیدی که سیستم ارائه می دهد می باشد) در صفحه اول آن درج شده باشد به همراه برگ واسپاری( واسپای به ازای هر هزار نسخه ،دو نسخه کتاب  و حد اکثر ده نسخه تحویل واحد واسپاری واقع در ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده ساختمان اسناد) به واحد اعلام وصول ،واقع در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی طبقه دوم اتاق 259 تحویل نمایید.
توجه: با توجه به الکترونیکی شدن صدور اعلام وصول، نیاز به ارائه فرم اعلام وصول و تصویر مجوز قبل از چاپ نیست