راهنمای رده دیویی در فیپای مختصر


نظر به این که رده دیویی در ثبت اطلاعات کتاب الزامی شده است، ناشران محترمی که فیپای مختصر از کتابخانه ملی دریافت نموده اند و از طریق توکن نسبت به ثبت کتاب برای مجوز قبل از چاپ اقدام می نمایند، با توجه به یکی از موضوعات ده گانه زیر  رده دیویی مرتبط با موضوع کتاب را انتحاب نمایید.                            

کد

موضوع

000

کلیات

100

فلسفه و روانشناسی

200

دین

300

علوم سیاسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

400

زبان

500

علوم خالص

600

علوم عملی

700

هنر

800

ادبیات

900

تاریخ و جغرافیا