تغییر آدرس پروانه نشر

1- درخواست تغییر آدرس در سر برگ انتشارات با  مهر و امضاء مدیر مسئول

2- اصل پروانه نشر کتاب

3- یک قطعه عکس 3*4

4- اصل و کپی اجاره نامه یا سند مالکیت، به نام مدیر مسئول انتشارات

5- تکمیل فرم اعلام نشانی با مهر و امضاء مدیر مسئول

توجه : برای دریافت فرم اعلام نشانی اینجا کلیک نمایید