مدارک اعلام وصول

مدارک اعلام وصول
 
1. ثبت درخواست اعلام وصول از طریق سامانع جامع کتاب


2.   ارایه یک نسخه کتاب (با درج شماره درخواست اعلام وصول ثبت شده، در صفحه اول کتاب)


3. ارایه برگ واسپاری 

  به ازاء هر 1000 نسخه، 2 نسخه  و حداکثر 10 نسخه کتاب تحویل واسپاری شود(ضمنا برای تیراژ زیر 1000 نسخه، ارایه 2نسخه کتاب به واحد واسپاری الزامیست).

 4.برای دریافت اعلام وصول مصحف شریف قرآن، مجوز توزیع از سازمان دارالقرآن الزامیست.