انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر

انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر
 
1.       نامة رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سربرگ)
 
2.       اصل مجوز دائم کتاب؛از سال 94 به قبل و ارائه شماره مجوز قبل از چاپ برای مجوز های بعد از سال 94
 
3.       فهرست­ نویسی به نام ناشر جدید؛
 
4.       فرم ​قبل از چاپ تکمیل شده توسط ناشر جدید؛ نوبت چاپ برای ناشر جدید چاپ اول است
 
5.       ارائة CD با فرمت PDF کمتر از 15 مگابایت؛ با اطلاعات ناشر جدید
 
6.       نامة تعهد ناشر جدید در خصوص تغییرندادن محتوای کتاب ( در سربرگ)؛
 
7.       نامة رضایت صاحب اثر (مؤلف یا مترجم) همراه با کپی شناسنامة مؤلف.یا کپی قرارداد

بعد از تهیه مدارک، برای ثبت به اداره کتاب اتاق 140مراجعه شود برای هماهنگی بیشتر با تلفن 38512530 می توانید تماس بگیرید(از ثبت اینترنتی خودداری شود)